Logo Schooltool
 

Súkses ynternetsite 'Schooltool'

Gepubliceerd op de website van Omrop Fryslân op vrijdag 14 maart 2003
Copyright © 2003 Omrop Fryslân

It programma Schooltool siket foar learlingen alle antwurden op ynternet op. Soks klinkt in soad bern fan de middelbere skoalle as muzyk yn de earen.

De site Schooltool siket antwurden op ynternet en is foaral foar húswurk yn de fakken Nederlânsk en Kultureel Keunstsinnige Foarming in útkomst. Untwerper is technysk studint Edwin van der Pol út Snits. Nei in resinsje yn de Volkskrant krige Edwin dizze wike tûzenen besikers op syn site.